Polityka prywatności

NOTA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Ferri srl z siedzibą przy Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Włochy.

Źródło danych osobowych
Posiadane przez nas dane osobowe, gromadzone bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma wyłącznie na celu odpowiednie wywiązywanie się z obowiązków związanych z prowadzeniem działalności naszej spółki, a w szczególności:
 • działaniami komunikacyjnymi, informacyjnymi i promocyjnymi
 
Przetwarzanie danych na wyżej wymienione potrzeby będzie przeprowadzane głównie w sposób zautomatyzowany i informatyczny, i będzie obejmowało wszystkie operacje przewidziane i niezbędne do wspomnianego przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się przy zastosowaniu narzędzi i procedur odpowiednich do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności, zarówno na nośnikach papierowych, jak i przy pomocy narzędzi informatycznych, przez specjalnie wyznaczonych do tego pracowników.
 
Dane osobowe na potrzeby wspomnianego przetwarzania mogą być przekazywane do wiadomości:
 • pracowników spółki, w celu umożliwienia przetwarzania i archiwizowania danych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Ferri srl;
 • współpracowników, doradców lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą, świadczących pracę na rzecz spółki Ferri srl, formalnie przez tę firmę wyznaczonych;
 • spółek powiązanych z Ferri srl poprzez relacje polegające na kontroli i zależności;
 • organów władzy na potrzeby określone prawem.

Charakter gromadzenia danych
Gromadzenie niektórych danych osobowych jest także obowiązkowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawne oraz podatkowe, a odmowa przekazania takich danych powoduje brak możliwości nawiązania relacji z naszą spółką.

Przekazywanie do wiadomości i rozpowszechnianie
Informacje o danych osobowych oraz o ich przetwarzaniu będą przekazywane do wiadomości spółek i doradców zewnętrznych w celu realizowania działalności gospodarczej (handlowej, zarządzania, gromadzenia informacji gospodarczych i finansowych, zarządzania systemami informatycznymi, ubezpieczeniowej, pośrednictwa bankowego i niebankowego, faktoringowej, zarządzania wysyłkami, pakowania w koperty i wysyłania korespondencji, zarządzania należnościami i ich ochrony), a także na potrzeby określone przepisami prawa (kancelarie rachunkowe, notariusze, adwokaci).
Dane nie będą rozpowszechniane. Do Państwa danych osobowych będzie mieć dostęp osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, należące do działu administracji i rachunkowości w firmie.

Przechowywanie i usuwanie
Przetwarzane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji relacji na etapie przed umową i w trakcie umowy lub w celu wywiązania się z żądań osób, których dane dotyczą. Wraz z ustaniem ich funkcji będą niezwłocznie usuwane, z wyjątkiem danych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków o charakterze skarbowym, które wygasają zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, będzie mogła wykonywać prawa, o których mowa w art. od 15 do 22 europejskiego rozporządzenia 679/16:
 • Art. 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą - 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie poszczególnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, o których mowa w art. 46. 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolność innych.
 • Art. 16 – Prawo do sprostowania danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, między innymi poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Art 17. – Prawo do usunięcia danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; 4.5.2016 IT Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/43 b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Art. 18. – Prawo do ograniczenia przetwarzania - 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii bądź państwa członkowskiego. Ust. 119/44 IT Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 • Art. 19 – Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania - Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 • Art. 20 – Prawo do przenoszenia danych - 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolność innych.
 • Art. 21 – Prawo do sprzeciwu - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 4.5.2016 IT Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/45 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyficzne techniki. 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Art. 22 – Prawo do odrzucenia procesu zautomatyzowanego - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 
W tym rozumieniu osoba, której dane dotyczą, może uzyskać dostęp do swoich danych w celu:
 • zweryfikowania ich prawdziwości;
 • wprowadzenia do nich zmian, w przypadku gdy nie są prawidłowe;
 • uzupełnienia, także w formie dodatkowego oświadczenia;
 • wnioskowania o ich usunięcie;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi, także w sytuacji gdy nie są podane powody takiej decyzji.

PLIKI COOKIE
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli pakiety informacji przechowywane w komputerze użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz prawidłowego korzystania z niej, a także w celu ułatwienia dostępu do usług wymagających uwierzytelniania, na potrzeby statystyczne oraz w celu ustalenia odwiedzanych miejsc na stronie.
Aby prawidłowo i w pełni wykorzystywać tę witrynę internetową, zalecamy skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała pliki cookie.

Użytkownik, korzystając z witryny internetowej. wyraża zgodę na używanie plików cookie.
Domyślnie wszystkie przeglądarki automatycznie akceptują pliki cookie, jednak odwiedzający/użytkownicy mogą zmienić ustawienia domyślne.
W każdym momencie można odmówić zgody, wyłączając stosowanie plików cookie w przeglądarce (Firefox , Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari).
Jeżeli odwiedzający/użytkownicy chcą decydować każdorazowo o zgodzie lub odmowie, mogą również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby generowała powiadomienie każdorazowo przed zapisaniem pliku cookie.
Za pośrednictwem tej witryny użytkownicy mogą korzystać z pewnych usług świadczonych przez osoby trzecie, na przykład połączenia z serwisami społecznościowymi.
Witryna zawiera wtyczki do takich portali społecznościowych, jak Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin i Google+. Takie wtyczki nie ustawiają pliku cookie, ale jeżeli znajduje się on już w komputerze osoby przeglądającej stronę, mogą go odczytać i wykorzystać zgodnie ze swoimi ustawieniami.
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez strony trzecie regulują odpowiednie noty dotyczące polityki prywatności, dlatego warto się z nimi zapoznać.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE
Strona wykorzystuje zarówno pliki cookie już znajdujące się w komputerze (czyli zapisane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego osoby odwiedzającej lub użytkownika, do czasu ich wygaśnięcia), jak i pliki sesyjne (czyli takie, które nie są zapamiętywane na stałe na komputerze użytkownika/osoby odwiedzającej i znikają po zamknięciu przeglądarki).
Pliki cookie są stosowane w celu ułatwienia poruszania się po witrynie internetowej i ułatwienia prawidłowego korzystania z niej, dostępu do usług wymagających uwierzytelniania (dzięki czemu użytkownicy nie muszą każdorazowo ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających), na potrzeby statystyczne, w celu ustalenia odwiedzanych miejsc w obrębie witryny, a także – w pewnych przypadkach – w celu zapewnienia optymalnego zarządzania stronami i miejscami reklamowymi, czyli w celu dostarczania treści i reklam zgodnych z wyborami dokonywanymi przez osoby przeglądające witrynę.
Sesyjne pliki cookie są wykorzystywane do przekazywania numerów identyfikacyjnych sesji, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przeglądania witryny.
Poza tym mogą istnieć pliki cookie właściwe dla danej witryny (na przykład stosowane do ustalenia liczby stron odwiedzanych w obrębie danej witryny internetowej) lub osób trzecich (czyli generowane przez inne witryny internetowe w celu dostarczania treści na odwiedzaną witrynę internetową). Niniejsza witryna internetowa może wykorzystywać anonimowe pliki cookie osób trzecich, aby w dynamiczny i zaawansowany technologicznie sposób zarządzać dostarczaniem treści reklamowych.
Najczęściej spotykane przeglądarki dają możliwość zablokowania wyłącznie plików cookie osób trzecich i akceptowania tylko plików własnych danej witryny internetowej.
Poza tym niektóre firmy generujące pliki cookie na stronach internetowych należących do osób trzecich oferują możliwość prostego i bezpośredniego wyłączania lub blokowania tylko własnych plików cookie, nawet jeśli są one anonimowe, czyli nie powodują rejestrowania identyfikacyjnych danych osobowych (takich jak, na przykład, adres IP).

PLIKI COOKIE WŁĄCZANE W CELU PRZEPROWADZANIA ANALIZY ZBIORCZEJ WIZYT W OBRĘBIE WITRYNY
  Nasza witryna posługuje się narzędziami do przeprowadzania analizy zbiorczej danych dotyczących poruszania się po niej, umożliwiających podnoszenie jakości stron internetowych (Google Analytics). Narzędzia te wykorzystują pliki cookie umieszczane na komputerze użytkownika, tak aby administrator witryny internetowej mógł analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP, zanonimizowany poprzez odjęcie kilku cyfr) będą przekazywane na serwery Google i tam przechowywane.
Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia i przeanalizowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności witryny i świadczenia innych usług związanych z działaniem witryny i korzystaniem z Internetu.
Użytkownicy, którzy nie chcą akceptować plików cookie dotyczących Google Analytics, mogą uniemożliwić ich zapisywanie na swoim komputerze, korzystając ze specjalnego „Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics”, udostępnianego przez Google pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Aby uaktywnić dodatek blokujący system przesyłania informacji o odwiedzinach użytkownika, wystarczy go zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pokazującymi się na ekranie, a następnie zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

OPIS PLIKÓW COOKIE STOSOWANYCH PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ

GOOGLE ANALYTICS
_ga: stały – stosowany do rozróżniania użytkowników – potrzebny w ramach usług stron trzecich Google Analytics. Wygasa po 2 latach.
_gat: stały – stosowany do ustalenia w czasie rzeczywistym sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony – potrzebny w ramach usług stron trzecich Google Analytics. Wygasa w ciągu 2 godzin.
__utma: stały – czas odwiedzin użytkownika – potrzebny w ramach usług stron trzecich Google Webmaster i Analytics. Wygasa po 2 latach
__utmb: stały – wskaźnik porzucenia (wartość przybliżona) użytkownika – potrzebny w ramach usług stron trzecich Google Analytics. Wygasa po 30 minutach
__utmc – sesyjny – umożliwia współdziałanie z poprzednią wersją kodu Google Analytics znanego jako Urchin.
__utmt – stały – pozwala monitorować prędkość korzystania z usługi – potrzebny w ramach usług trzecich Google Analytics. Wygasa po 10 min
__utmz – stały – pochodzenie użytkownika – potrzebny w ramach usług trzecich Google Analytics. Wygasa po 6 miesiącach
 
Wszystkie strony tworzące witrynę internetową: wykorzystujemy informacje pozyskane poprzez ograniczone monitorowanie w celu podniesienia jakości treści oraz ścieżek poruszania się po witrynie internetowej. Informacje te pomagają nam na przykład poznać liczbę odwiedzonych stron, wyszukiwarkę, z której został przekierowany użytkownik, słowo kluczowe zastosowane przy wyszukiwaniu.

OPIS PLIKÓW COOKIE OSÓB TRZECICH (YOUTUBE)
YSC: sesyjny
VISITOR_INFO1_LIVE: stały
PREF: stały
GPS: stały
GEUP: stały

Udostępnienie danych osobowych spółce Ferri srl ma charakter dobrowolny, a użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im praw, przekazując informacje pisemnie, także pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: privacy@ferrisrl.it
This Website uses technical and users profiling cookies (first or third parties ones) for analytics service. Keeping web browsing or entering any item of the website without changing your browser settings, means to implicitly accept to receive cookies on our website. You may change the settings of cookies at any time by selecting the “PRIVACY POLICY” link in the website from which you may easily refuse to give consent to the installation of cookies.
Accetto