Polityka prywatności dla Newslettera

NOTA INFORMACYJNA W MYŚL ART. 13- 14 ROZP. UE 679/2016

Dotycząca przetwarzania danych osobowych
Ferri srl przetwarza dane osobowe zgodnie z zaleceniami podanymi w ROZPORZĄDZENIU (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „Rozp. UE 2016/679”).
W myśl art. 13 i 14 wspomnianego rozporządzenia poniżej przedstawiono informacje dotyczące danych identyfikacyjnych administratora danych oraz podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z zawartymi umowami i świadczonymi usługami.
Administratorem danych jest spółka Ferri srl z siedzibą statutową pod adresem Tamara, Via Govoni 30, 44034, (Ferrara).

Rodzaj przetwarzanych danych
Dane dostarczane i przetwarzane przez Ferri srl dotyczą danych powszechnych, osobowych i wrażliwych.

Informujemy, że dane osobowe, przekazywane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą i/lub gromadzone poprzez wypełnianie formularzy papierowych i/lub dostępnych w witrynach internetowych zarządzanych przez Ferri srl, są przetwarzane w celu zawarcia umowy, w której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, a także w celu realizacji świadczeń przewidzianych w umowach lub świadczenia usług wymaganych przez Klienta lub dostępnych na portalach zarządzanych przez Ferri srl, bądź przez wyznaczonych pośredników spółki, a także w celu realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, jak również na potrzeby administracyjne i rachunkowe związane z umowami o świadczenie usług.*

Dane użytkownika mogą być przetwarzane także w celu przesyłania ofert lub informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub faksem, po wcześniejszym udzieleniu zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Przekazywanie danych
Podanie danych w polach oznaczonych gwiazdką („*”) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy oraz skorzystania ze świadczeń i zamówionych usług.

Sposób przetwarzania danych i dostęp do danych
Gromadzone dane są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z uzasadnionym interesem, jak przewiduje art. 6 ust. A, b, f Rozp. UE 679/2016.
Dane gromadzone poprzez zawarcie standardowych umów w formacie analogowym są przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i przy pomocy narzędzi informatycznych oraz telematycznych, a mogą być analizowane w sposób zbiorczy na potrzeby statystyczne oraz w celu weryfikacji jakości usług w zakresie serwisowania i konserwacji, z wyłączeniem w takim przypadku przetwarzania danych identyfikacyjnych.
Dane gromadzone poprzez wypełnianie formularzy online są przetwarzane w formie elektronicznej oraz przy użyciu systemów informatycznych o charakterze administracyjnym.
Do danych mają dostęp wyłącznie osoby wyznaczone, odpowiednio przygotowane i poinformowane o ich zakresie zadań oraz dopuszczalnych działaniach dotyczących zgromadzonych danych, działające na rzecz spółki Ferri srl, które otrzymały od Administratora danych instrukcje oraz wyznaczone zadania poprzez oficjalne pismo.
Administrator danych będzie przechowywał dane na wyszczególnione powyżej potrzeby, realizując własne uzasadnione interesy, które nie przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.
Administrator danych wyznaczył podmioty odpowiedzialne, z których pracy korzysta w celu realizacji niektórych sposobów przetwarzania. Lista podmiotów jest dostępna do wglądu na wyraźne życzenie podmiotów, których dane dotyczą.

Zakres udostępniania i ewentualnego rozpowszechniania danych
Informujemy, że dane związane z umową oraz działaniami usługowymi mogą być przekazywane doradcom handlowym na potrzeby administracyjne i rachunkowe, a także doradcom prawnym w celu zarządzania ewentualnymi sporami.
Informujemy także, że dane mogą być udostępniane również organom ścigania lub właściwym sądom w celu ustalenia lub ścigania przestępstw popełnionych przez użytkowników usług telematycznych, o ile zajdzie taka potrzeba.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
Ferri srl będzie przechowywać dane osób, których dane dotyczą, w formie umożliwiającej ich identyfikację przez okres nie dłuższy niż czas potrzebny do realizacji celów, na które dane zostały zgromadzone, a następnie będą one usuwane po ustaniu relacji umownej lub przed-umownej, albo po ustaniu współpracy, bądź po ustaniu świadczenia usługi.
Dane ściśle niezbędne do wywiązywania się z obowiązków o charakterze skarbowym i rachunkowym, po ustaniu celu, do którego zostały zgromadzone, będą przechowywane przez 10 (dziesięć) lat, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.
Po upływie takich okresów spółka Ferri srl dokona usunięcia danych osób, których dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie prośbę o zmianę elementów uregulowanych niniejszą notą informacyjną, wykonując prawa, o których mowa w kolejnym punkcie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać prawa, o których mowa w art. 15 (Prawo dostępu), art. 16 (Prawo do sprostowania), 17 (Prawo do usunięcia), 18 (Prawo do ograniczenia przetwarzania), 19 (Prawo do otrzymania od administratora danych powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, bądź o ograniczeniu przetwarzania), 20 (Prawo do przenoszenia danych), 21 (Prawo do sprzeciwu) i 22 (Prawo do odrzucenia procesu zautomatyzowanego) Rozp. UE 2016/679.
Informujemy, że wykonywanie przez osobę, której dane dotyczą, praw, o których mowa w wyżej wspomnianych artykułach, takich jak prawo do usunięcia lub do sprzeciwu, jest obwarowane ograniczeniami określonymi przez odpowiednie przepisy (włoskie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 roku, art. 56 i 57), w odniesieniu do obowiązku przechowywania danych osobowych.

Aby wykonywać prawa określone w art. od 15 do 22 Rozp. UE 2016/679, osoba, której dane dotyczą, musi skierować specjalny wniosek pisemny na adres: Ferri srl - Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy (email: privacy@ferrisrl.it)
This Website uses functional and users profiling (anonymized) cookies, first and third parties’ ones, for analytics service. Keeping web browsing without closing this banner or selecting “only functional cookies” the website will use only functional cookies, instead, selecting “allow cookies” will use all the cookies as described in the “PRIVACY POLICY”. You may change the settings of cookies at any time by selecting the “PRIVACY POLICY” link on the website from which you may easily refuse to give consent to the installation of cookies.
Accetto Solo cookies tecnici